GRÄNSSNITT MELLAN JORD OCH BERG SÄKRAS MED AUTO-GENERERAD MODELL

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

Gränssnittet mellan jord och berg är ofta den svaga länken där inträngning av grundvatten förekommer. Vid FUT:s projekt Sofia byggs en av världens djupaste tunnelbanestationer med access via ett hisschakt från Stigbergsparken. Områdets topografi är brant lutande bergyta - berg i dagen i norr till mer än 20 m djupa jordlager i söder. Projektet ställs inför utmaningen att skapa en tät konstruktion med kontinuitet genom jord och berg i storstadsmiljö med sättningskänsliga grundkonstruktioner. Stödkonstruktionen består av en sekantpålevägg och tätningen av berget utförs med ridåinjektering genom sekantpålar. För att kunna visualisera dessa komplexa förutsättningar och identifiera eventuella problem med tätningen, skapas en modell baserat på produktionsdatat. Datasammanställning förs i tabellform i ett Excel-ark och lagras i en dokumentportal. Uppdatering i portalen aviseras för vidare bearbetning med programvaran FME genom att autogenerera geometrier för stödkonstruktionen med en centrumlinje som ”ledstång”. Geometrierna formas och färgas utifrån geografiska och geologiska förutsättningar och märks med pålens ID. Viss kvalitetssäkring av indatat finns inbyggt i FME-scriptet, exempelvis rimlighetskontroll av koordinatvärden. Arbetsmetodiken utvecklas med aggregering av data i modellen från förundersökningar, handskrivna protokoll, borrloggar och observationer från fältet för autogenerering med FME. Denna ”kommunikationslösa” modellering av komplexa geologiska/topografiska variationer möjliggör observation och tex otillräcklig tätningseffekt.

INTERFACE BETWEEN SOIL AND ROCK IS ENSURED BY AUTO- GENERATED MODEL
Interface between soil and rock is often the weakest link where the leakage of groundwater occurs. At FUTs project Sofia, one of the world’s deepest subway stations with access via elevator shaft from Stigbergsparken is being built. The topography of the site is steeply inclined rock surface - with bared rock in the north and more than 20 m deep soil layers in the south. The project is facing challenge of securing a watertight construction with continuity through the layers of soil and rock in a metropolitan environment with settlement-sensitive foundations. The support structure consists of a secant pile wall and the sealing of the rock is done by curtain grouting through secant piles. To visualize these complex conditions and identify any problems with the sealing, a model is created based on the production data. Data compilation is tabulated in an Excel sheet and stored in a document portal. Update in the portal is notified for further processing with the FME software for auto-generation of geometries for the pile with a center line as "handrail". The geometries are shaped and colored based on geographical and geological conditions and are marked with the pile's ID. Certain quality assurance of the input data is integrated into the FME script, for example plausibility control of coordinates. The methodology is developed with the aggregation of data in the model from preliminary investigations, handwritten protocols, drill logs and observations from the field into auto-generation with FME. This "communication-less" modeling of complex geological/topographical variations enables observation of, for example, insufficient sealing effect.

« Tillbaka