Götaleden - Pågående tunnelbygge i centrala Göteborg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
När Götatunneln, under centrala Göteborg, öppnar hösten 2005 räknar vi med att
kunna minska olyckorna väsentligt. Trafikrytmen blir jämnare vilket minskar avgaserna
och ger bättre luft. Trafikbullret reduceras när bilarna går i tunneln. Eftersom all genomfartstrafik kommer att gå genom tunneln förbättras också innerstadsmiljön. När tunneln är klar kan delar av nuvarande Götaleden byggas om till lokalgata. Stora Badhusgatan kommer att kompletteras med spårvagnsspår för att bygga klart "Kringen" - spårvägsringen som knyter ihop Göteborgs kollektivtrafiksystem. Kringen är ett annat projekt i Göteborgsöverenskommelsen. Framför allt skapas en attraktiv miljö utefter södra älvstranden. Staden kan växa fram mot älvstranden med bostäder, strandpromenader, kulturella och maritima centra mm. Med tunneln kan visionerna bli verklighet. Götatunneln är också intressant ur teknisk synvinkel.

« Tillbaka