GEOTEKNISKA BEDÖMNINGSGRUNDER (GBR): ETT VERKTYG FÖR TYDLIGARE RISKDELNING I KONTRAKT

Författare / Author
Företag / Affiliation
KTH
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

GEOTEKNISKA BEDÖMNINGSGRUNDER (GBR): ETT VERKTYG FÖR TYDLIGARE RISKDELNING I KONTRAKT
Undermarksprojekt är ofta tekniskt komplicerade, samtidigt som de kännetecknas av stora geologiska och geotekniska risker. Riskerna har sitt ursprung i att det för bergbyg-gande är svårt att i förväg fastställa vilka tekniska egenskaper som berget har. Denna osäkerhet ger inte bara tekniska, utan även juridiska och ekonomiska utmaningar. Ofta hamnar man i frågan vem som ska stå för den ekonomiska risken om kostnaderna blir högre än väntat. Om riskfördelningen mellan parterna inte är tydligt reglerad i kontrak-tet, kan det uppstå en både arbetsam och kostsam tvist. Ett relaterat problem är hur ris-kerna presenteras i förfrågningsunderlaget. Ett otydligt förfrågningsunderlag försvårar för entreprenadbolagen att komma fram till en rimlig prissättning. Internationellt finns ett kontraktsdokument som kallas Geotechnical Baseline Report (rapport för geotek-niska bedömningsgrunder), som tagits fram för att tydliggöra parternas ansvar för geo-logiska och geotekniska risker i geotekniska byggprojekt. I en ny BeFo-rapport har vi introducerat principerna för hur detta kontraktsdokument kan förstås, tolkas och tilläm-pas i upphandling och utförande av svenska undermarksprojekt. Denna artikel och till-hörande presentation på Bergdagarna ger ett sammandrag av rapporten. Särskild vikt läggs vid definitionen av geoteknisk bedömningsgrund och hur sådana kan användas för att uppnå en tydlig riskdelning i förfrågningsunderlag och kontrakt i praktiken.

GEOTECHNICAL BASELINES: A TOOL FOR CLEARER RISK ALLOCATION IN CONTRACTS
Underground excavation is often technically complex, as well as associated with large geological and geotechnical risk. The risks originate from the rock engineer’s challenge to determine in advance the technical properties of the rock mass. This uncertainty gives not only technical, but also legal and economic challenges. It is often unclear which party shall own the economic risk, if there is a cost increase. If the risk owner-ship is not clear from the contract, a time-consuming and costly dispute may occur. A related issue concerns how risks are presented in the tender documents. Vague tender documents make the bidder’s task to find a reasonable price more challenging. Interna-tionally, a concept known as Geotechnical Baseline Report (GBR) is often used to clar-ify the risk allocation in geotechnical engineering projects. In a new research report published by BeFo (Rock Engineering Research Foundation), the authors have intro-duced the principles of GBR in a Swedish context, focusing on Swedish underground excavation projects in rock. This article and accompanying presentation at the Rock En-gineering Days provide the main points from the research report, focusing on the defi-nition of a geotechnical baseline and its potential use to achieve a fair risk allocation in tender documents and contracts.

« Tillbaka