GEOFYSISK KARTLÄGGNING AV SEDIMENTDJUP OCH STRUKTURER I BERG UNDER VATTEN I STOCKHOLM

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE
SAMMANFATTNING Kombinerad undersökning med elektrisk resistivitetstomografi (ERT) och refraktionsseismik har utförts i ett antal vattenpassager i Stockholm med gott resultat, i såväl Mälaren som i Saltsjön. I en del fall har endast en av metoderna använts. Mätningarna genomfördes med elektroder respektive hydrofoner på sjöbotten, vilket ger bättre upplösning än att ha dem i vattenytan och är det enda alternativet vid större vattendjup. Små sprängladdningar nära bottnen användes som signalkälla för seismiken. Geologisk tolkning av de erhållna modellerna stämmer väl överens med borrning. Liksom för geofysiska mätningar på land är fördelen att man får kontinuerliga modeller som kan kopplas till jorddjup, strukturer i berget och hydrogeologiska förutsättningar. ERT kan användas där det är olämpligt att spränga eller borra p.g.a. av ledningar eller arkeologiska lämningar. Elektriska och seismiska modeller från den kombinerade undersökningen kompletterar varandra, och ihop med borrning i strategiskt valda punkter ger det en bättre totalbild av sedimentdjup och berg¬förhållanden.

English title: GEOFYSISK KARTLÄGGNING AV SEDIMENTDJUP OCH STRUKTURER I BERG UNDER VATTEN I STOCKHOLM Combined investigation with electrical resistivity tomography (ERT) and refraction seismic was performed in a number of water passages in Stockholm with good results, in both Mälaren and Saltsjön. In some cases, only one of the methods was used. The measurements were carried out with electrodes or hydrophones on the seabed, which gives better resolution than having them in the water surface and is the only alternative at greater water depth. Small explosive charges near the bottom were used as the signal source for the seismic. Geological interpretation of the obtained models is in good agreement with drilling. As for geophysical measurements on land, the advantage is that it provides continuous models that can be connected to soil depth, structures in the rock and hydrogeological conditions. ERT can be used where it is inappropriate to blast or drill due to of cables, pipes or archaeological remains. Electric and seismic models from the combined surveys complement each other, and together with drilling in strategically selected points, it gives a better overall picture of sediment depth and rock conditions.

« Tillbaka