GEOFYSIK FÖR BÄTTRE BERGMODELLER – BIDRAG TILL TUNNELBANEPROJEKTET I STOCKHOLM (TNG)

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE
SAMMANFATTNING I syfte att tillåta en smidig tillväxt av Stockholms stad projekteras en utbyggnad av tunnelbanan. En stor volymbergmassa i form av tunnlar och bergrum ska därför schaktas för att skapa dessa möjligheter. Den totala byggkostnader samt driftskostnader är beroende av en väl planerad projektering, där tillförlitligheten av bergmodeller spelar en avgörande roll. Ett flertal exempel i urval kommer att presenteras där informationen om jord och berggrunden har samlats ifrån så många metoder som möjligt för att kunna skapa modeller som speglar verkligheten så bra som möjligt. Härmed lyfter vi de viktigaste insatserna som kommit ifrån geofysiska metoder för att komplettera traditionella geotekniska och geologiska undersökningar. 3D-kartering av bergnivå under fyllningsmaterial och naturliga sediment, samt identifiering av svaghetszoner i berggrunden presenteras. Framgångsrika resultat från Gullmarsplan redovisas, eftersom denna plats innehåller många av de svårigheter som brukar begränsa effektiviteten av geofysik i stadsmiljö (vibrationer från väg- och järnväg, starka elströmmar, svår tillgång/åtkomst, dämpning av vågor i makadam…). Förutom klassiska geofysiska metoder som används på markytan presenteras ett exempel på borrhålsseismik (VSP - Vertical Seismic Profile) i ett 70 m djup håll. Vid Sockenplan har geofysik bidragit till en mer detaljrik uppskattning av bergtäckningen ovan en planerade bergtunnel samt hjälpt att bedöma vidden av en svacka i bergöverytan. Detta bidrag exemplifierar geofysikens styrka, alltså att producera kontinuerlig information,vilket balanserar informationsklyftan som uppstår mellan geotekniska sonderingar. Bidraget bevisar också att noggrannhet av geotekniska sondering kompletterar bristen på exaktheten vid geofysiska metoder och bidrar till dess kalibrering.

English title: GEOPHYSICS FOR IMPROVED ROCK-MASS MODELS – EXAMPLES FROM THE STOCKHOLM SUBWAY PROJECT (TNG) New infrastructures are needed to enable a harmonious growth of the city of Stockholm, Sweden, as for example the extension of its subway network. The many underground tunnels and rooms to be built require the excavation of a significant volume in the rock mass. Both the construction and operating costs strongly depend on the design of the project, to which the exactness of the rock models is critical. In this paper, we present underground models where filling materials, sediments and the crystalline basement have been investigated using a combination of different methods. The role of geophysical methods is highlighted, especially as a natural complement to geotechnical and geological studies which are more traditionally and extensively used in Sweden. 3D-mapping of the top basement underneath sediments and anthropogenic materials, as well as the identification of weakness zones within the basement are illustrated. The successful alleviation of the difficult conditions encountered at Gullmarsplan (vibrations from neighbouring road and railways, strong electric currents, access limited both in space and time, attenuation in ballast, …), is emphasised. In addition to geophysical methods traditionally operated from the ground surface, an example of a downhole seismic survey (VSP - Vertical Seismic Profile) in a 70 m deep hole is presented. This contribution aims at illustrating the strength of geophysics in construction projects in urban environment, especially its capacity to provide with continuous information, which readily solves the problematic lack of data that inherently exists between outcrops and geotechnical holes. The exactness of geotechnical sounding is also showed to be valuable to geophysics as it provides calibration, therefore lessening the approximate character, and strong limitation, of geophysics.

« Tillbaka