GEOBIM FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION AV GEORELATERADE DATA OCH 3D-MODELLER I TUNNELPROJEKTERING

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
I stora infrastrukturprojekt används inte sällan >100 olika metoder vid insamling av information om de georelaterade undermarksförhållandena, tex kärnkartering, seismik och vattenförlustmätning. Få av dessa metoder levererar data i samma dataformat, vilket medför risk för kvalitetsbrister vid samtolkning och olika typer av svårigheter för fullt utnyttjande av all insamlad information. För optimalt utnyttjande och ett effektivt tillgängliggörande av all insamlad information och geomodeller måste all information samlas i en gemensam databas. Genom att definiera importmallar för de metoder som saknar formatstandard kan GeoBIM-konceptet hantera data från alla i branschen normalt använda metoder, vilket därmed möjliggör ett effektivt arbetssätt, även i ett LCC-perspektiv. Data och i förekommande fall framtagna geomodeller tillgängliggörs via en enkel webläsare och kräver ingen särskild programvara. GeoBIM-konceptet har sedan 2017 använts i flera stora infrastrukturprojekt i Sverige, bla Norrbotniabanan. Internationella jämförelser tyder på att GeoBIM-konceptet är världsledande avseende effektiv hantering och kommunikation av georelaterad undermarksinformation i infrastrukturprojekt. Om branschens alla aktörer lyckas enas om gemensamma data- och överföringsformat skulle en betydligt mer effektiv kommunikation av både data och modeller möjliggöras. Tillsammans med implementering av CoClass för klassificering av alla georelaterade undermarksobjekt skulle det skapa: •ett större värde på den information som samlas in •en förbättrad kvalité på de geomodeller som tas fram •enkel tillgänglighet till data och modeller för alla aktörer •full CAD- och BIM-kompatibilitet Bergbyggnadsbranschen måste tillsammans med övriga undermarksdiscipliner enas om standarder och klassificeringssystem av all georelaterad undermarksinformation för att skapa så stor nytta av undersökningsinsatser och utförande som möjligt.

English title: GEOBIM FOR EFFICIENT COMMUNICATION OF GEO RELATED DATA AND 3D MODELS IN TUNNELLING
In tunneling and other large infrastructure projects > 100 different methods are used in the collection of information about the geo-related subsurface conditions, such as core drilling, seismics and water loss measurement. However, few of these methods deliver data in the same data format, which entails a risk of quality deficiencies during interpretation and different types of difficulties to fully utilize all the collected information as no computer programs can handle all different data formats. In order to achieve optimal utilization and efficient accessibility of all collected information and developed geo-models for the designers, all information needs to be collected in a common database. Due to defined data format templates for data types without standards the GeoBIM concept can handle data from all in the industry normally used methods and thus allows for an above-described efficient working method, both for ongoing projects and for maintenance purposes in an LCC perspective. Data and, where applicable, geo-models are made available through a simple browser and do not require any special software. The GeoBIM concept has been used since 2017 in several major infrastructure projects in Sweden, including the Varberg tunnel and the Norrbotniabanan. The experience gained from these projects and international comparisons indicate that the GeoBIM concept is the state of the art for efficient management and communication of geo-related underground information (data and models) between different actors, software and stages in infrastructure projects. If all the players in the geo related subsurface industry manage to agree on common data and transmission formats, a much more efficient communication of both data and models would be possible. Together with the implementation of CoClass for the classification of all geo-related subterranean objects, it would create: •a greater value of the information collected •an improved quality of the geo models being developed •easy access to data and models for all players •full CAD and BIM compatibility With the LCC perspective and sustainability thinking that is necessary, it should be seen as a requirement that the above digitization efforts be made. The tunneling industry, together with other subsurface disciplines, must agree on standards and classification systems of all geo-related subsurface information in order to maximize the benefit of the efforts put into the field and laboratory tests. With adequate communication tools, there are great opportunities for optimizing resources in both material and other resource terms.

« Tillbaka