Går det att dämpa en luftstötsvåg?

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Bakgrunden till varför det här projektet har genomförts är att man vill kunna
spränga under mark i tätbebyggt område utan att det finns någon risk för skador
på omkringliggande fastigheter. I detta fall syftar man på den tryckvåg som en
sprängning ger upphov till och som kan ge upphov till skador, ex. i form av krossade fönsterrutor. I problematiken hur denna tryckvågs amplitud skall kunna reduceras kan man angripa den på två olika stadier, vid källan eller då den redan är uppkommen. I detta projekt var en av målsättningarna att undersöka vilka faktorer som påverkar tryckvågen samt att föreslå åtgärder för att minska denna. För att uppnå detta kom arbetet att fokuseras på att; * minimera vågen vid källan dvs ta reda på hur sprängningen kan utformas, * reducera nivån på en redan uppkommen våg genom att bygga upp en barriärkonstruktion.

« Tillbaka