Går det att arbeta säkert i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår? Bergförstärkningsarbeten i Aspentunneln

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Arbete i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår ställer mycket höga krav på
arbetsmiljö och säkerhet.
Bakgrund
På sträckan Göteborg-Alingsås finns flera mindre järnvägstunnlar i berg. Aspentunneln
öppnades för enkelspårsdrift 1914, för att senare byggas ut till dubbelspår. Efter återkommande problem med bergutfall och isbildning beslutade Trafikverket att systematiskt förstärka tunneltaket, täta tunnelportalerna samt frostisolera de sektioner som har återkommande isproblem. För att inte inkräkta på tunnelns fria utrymme, med dräner, bultar och ny sprutbetong, måste ett flertal tunnelsektioner också vidgas. Bansträckan är en av de mest trafikerade i regionen ställdes mycket höga krav på att minimera trafikstörningarna under arbetena. Detta fick till följd att arbeten endast kunde utföras nattetid på ett spår i taget och med trafik på det intilliggande spåret. För att kunna genomföra dessa arbeten ställdes mycket höga krav på säkerhet och arbetsmiljö, från planeringsskedet till utförandeskedet. Projektet Redan i planeringsskedet genomförde projektet analyser med avseende på arbetsmiljö, säkerhet, banarbetsplanering samt genomförbarhet. Analyserna följde med projektet och bearbetades under såväl projekterings- som utförandeskedet. Alla arbeten i spårmiljö utfördes mellan klockan 22-06, 7 dagar i veckan under 12 veckor med enkelspårsdrift och hastighetsnedsättning till 40 km/h på det trafikerade spåret. De sista 4 veckorna utfördes arbetena med båda spåren avstängda samtidigt. Hela projektet kom att fokusera på de mycket högt ställda kraven på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och samordning med andra pågående projekt. Även valet av sprutbetong kom att påverkas. För att kunna utnyttja de korta arbetstiderna optimalt framprovades en ny typ av sprutbetong med kort härdningstid. Andra metoder som utnyttjades var vattenblästring för att få en god vidhäftning av sprutbetongen och hydraulisk spräckning för att vidga vissa tunnelsektioner. Nya dräner utfördes med brandskyddsduk. Från detta projekt har vi fått många erfarenheter att ta med oss i framtida projekt. Men den viktigaste erfarenheten är ändå den att med god planering och stort fokus på riskhantering, går det att arbeta på ett säkert sätt intill trafikerat spår.

« Tillbaka