FROM DAMAGE MAPPING TO DAMAGE PREDICTION IN VARIABLE GEOLOGIES AND ROCK STRESSES

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
EN

FRÅN SKADEKARTERING TILL SKADEFÖRUTSÄGELSE I BERGMASSOR MED VARIERANDE GEOLOGI OCH SPÄNNINGSFÖRHÅLLANDEN
Empiriska analysmetoder representerar fortfarande ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att förstå beteendet hos tunnelkonstruktioner underjord. Detta gäller särskilt var bergarter med mycket olika kvaliteter ligga nära varandra. När dessa områden är i djupa, högt belastade områden och utsätts för mycket stora, inducerade spänningar, kan de resulterande skadorna på tunneln vara mycket svåra att förutsäga genom numerisk analys. Arbete som genomförts mellan LKAB och LTU, och delvis finansierat av BeFo, har utvecklat en ny metod för att förutse dessa skador. I denna studie installerade instrumentering samlade in data om de brytningsinducerade spänningsförändringarna som påverkade tunnlarna och den deformation som orsakas. Detta kompletterades med en noggrann skadekartering av tunneltak, golv och väggar. I kombination med kunskap om de geotekniska egenskaperna hos de olika geologierna i tunnlarna var det möjligt att skapa ett verktyg för att förutsäga framtida skador på en tunnel beroende på geotekniska data och modellerade spänningar.


FROM DAMAGE MAPPING TO DAMAGE PREDICTION IN VARIABLE GEOLOGIES AND ROCK STRESSES
Empirical methods of analysis still represent one of the most powerful tools available for understanding the behaviour of tunnel constructions underground. This is especially true in areas where rocks with very different qualities sit near one another. When these areas are in deep, highly stressed regions, and are exposed to very large, induced stresses, the resulting damage to the tunnel can be very difficult to predict through numerical analysis. Work completed between LKAB and LTU, and partially funded by BeFo has developed a new method of predicting these damages. In this study, installed instrumentation collected data about the mining-induced stress changes impacting the tunnels and the deformation caused. This was supplemented with thorough damage mapping of the tunnel roof, floor, and walls. When combined with knowledge about the geotechnical characteristics of the different geologies in the tunnels it was possible to create a tool for predicting future damage to a tunnel depending on geotechnical data and modelled stresses.

« Tillbaka