Framtida Produktionssystem (FPS)

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Under 1990 inledde LKAB, Kiruna investeringar för en ny huvud.nivå och ett nytt
brytningssystem Ett par år senare byggdes ett nytt pellets- och anrikningsverk som
varit i drift sedan 1 januari 1995. Dessa investeringar döptes till FPS, dvs Framtida Produktionssystem Investeringarna som rör gruvbrytningen inom FPS kallas Kuj 2000. I projektet ingår alla anläggningar för transport, krossning och uppfordring av malm från 1045 m nivån. Dessutom ingår ett nytt brytningssystem där storskalig skivrasbrytning och en högre grad av fjärrstyrning och automatisering av arbetsoperationerna möjliggörs. Ett nytt ventilationssystem för Kirunagruvan är också under anläggande och förberedelser pågår även för kommande brytning av Sjömalm.en, d v s den norra delen av ma1mkroppen i Kiruna. l:a maj 1997 togs den första delen av Kuj 2000-systemet i drift, men investeringarna kommer i sin helhet att vara avslutade först år 2000. Detta föredrag beskriver Kuj 2000-systemet och ger även en översikt över den planerade utvecklingen inom gruvbrytningen och däri pågående automationsprojekt.

« Tillbaka