Fragmenteringsförsöken i Vändle och designkurvor för ändring av specifik laddning

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2006
Sammanfattning / Summary
SE
Sprängförsök har utförts vid Swerock AB:s Vändletäkt för ta fram en beskrivning av
hur sprängningsresultatet kan påverkas så att önskat styckefall in i förkrossen erhålls.
Resultatet blev bl.a. designkurvor som beskriver hur styckefallsfördelningen ändras när den specifika laddningen ändras. I två produktionssalvor krymptes hålmönstret i ena halvan och glesades ut i den andra med användning av befintlig borrutrustning. Uppföljningen bestod av profil- och hålinmätning, mätning av laddad mängd och VOD samt styckefallsmätningar mm. Ur salvorna togs fyra provhögar och ca 100 ton ur varje siktades och utvärderades med bildanalys. Materialet lades sen tillbaka och provhögarna krossades medan krossningsenergin mättes. Dessutom togs prov ur två siktfraktioner för laboratoriesiktning och provning av kross- och malbarhet. Ur siktdata kunde styckefallsfördelningarna konstrueras med hjälp av Swebrecfunktionen. Några slutsatser är att ▪ Styckefallet liknar bergmaterialkurva nr 62. ▪ Sprängningen och förkrossen bidrar med lika mycket var av producerad bärlagerfraktion 0-32 mm. ▪ Skutandelen kan uppskattas med bildanalysen men styckefallskurvorna från bildanalysen har annan form än siktkurvorna. ▪ Siktkurvorna bedöms vara tillförlitligare än bildanalysresultaten.

« Tillbaka