Fragmenteringsförsök vid NCCs täkt i Långåsen, effekten av höjd specifik laddning och elektronikupptändning

Konferens / Conference
År / Year
2010
Sammanfattning / Summary
SE
Under 2007–2009 har projektet Optimal fragmentering vid sprängning del II
genomförts som ett MinBaS-projekt med stöd av NCC, Orica, Sandvik, Nitro
Consult, Bergsskolan, Jehanders och Swerock. Arbetet har utförts vid NCC
Roads bergtäkt i Långåsen vid Arlanda. Syftet på sikt är att skapa en mer selektiv brytning med lägre finandel, mindre vibrationer och kostnadseffektiva metoder. Målen för försöken i Långåsen har varit att validera tidigare arbeten i Swerocks Vändletäkt och utvärdera elektroniksprängkapslar avseende finare styckefall och andra förbättringar. Försöken i Långåsen har bestått i en noggrann uppföljning av fem produktionssalvor; en salva användes för att ta fram metoder för att mäta lastcykeltider och styckefall med bildanalys salvhögarna. I två salvor testades i ena halvan en högre specifik laddning, 1,0 mot normala 0,7 kg/m3. Salvorna innehöll 4 rader med totalt ca 100 hål i en 14–19 m hög pall. Ø89 mm borrhål laddade med Titan 6080 användes. Den högre specifika laddningen erhölls med ett tätare hålmönster. Nonel-upptändningen gjordes med 2 hål per 25 ms intervall. I elektorniksalvorna användes 8 reps 4 ms fördröjning mellan hålen. Under uppföljningen mättes dessutom borrhålens påhugg och inriktning, borrhålsavvikelser, bergstrukturen på pallfronten ur 3D-bilder, markvibrationer och luftstötvåg vid angränsande objekt, effektförbrukning på förkross och bandvågsmotorer mm. I fokus stod uttag av provhögar ur salvorna, sortering av dem och deras inmatning i förkross. Resultaten visar överraskande nog att elektronikupptändningen med de fördröjningar som valts å ena sidan givit grövre styckefall än Nonel-upptändningen men å andra sidan snabbare skopfyllnad vid lastning. Krosskapacitet (ton/tim) och krossningseffekt (kWh/ton) verkar vara rätt opåverkade. En höjning av den specifika laddningen ger såväl finare styckefall, snabbare skopfyllnad, högre krosskapacitet som lägre krossningseffekt. Designkurvor för Långåsen diskuteras också.

« Tillbaka