Förstudie inför en ny Svensk Standard SS 460 48 66: Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Svensk Standard SS 460 48 66: Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade
vibrationer i byggnader har funnits sedan 1989 och är under perioden
uppdaterad vid två tillfällen, senast 2011. Den är dock vad gäller metodik och beräkning av riktvärden i princip oförändrad. På senare år har standarden kommit att bli kritiserad från flera håll och eftersom en standard inte är en lagtext utan ett dokument vars legitimitet bygger på alla berörda parters gemensamma acceptans innebär detta svårigheter. Det finns ett antal problem med den nuvarande standarden som är relaterade till att det dels kan vara svårt att bestämma korrekta värden men också att standarden inte beaktar exempelvis de skillnader som finns mellan sprängning ovan eller under mark eller de svårigheter som kan finnas vid bedömning av pålgrundlagda byggnader. Ur ett internationellt perspektiv står SS 460 48 66 dessutom ganska ensam när det gäller att inkludera undergrund och avstånd i beräkningsgången. Efter att Norge fick en ny sprängningsstandard 2012 så är Sverige och Finland de enda länderna i världen som tillämpar denna ansats vid bestämning av tillåtna värden. Inom ramen för SIS tk 111 ag 3 (Standardiseringskommittén: ”byggnaders påverkan av vibrationer”) har en förstudie genomförts. Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheterna att göra om standarden så att den bättre inkluderar alla byggnadstyper och alla former av sprängningar samtidig som en viss internationell anpassning sker. Föredraget tar upp de frågor som belysts i denna förstudie: i huvudsak bakgrunden till befintlig Svensk Standard, internationell utblick, kunskapsläget gällande hur och vid vilka nivåer byggnader påverkas av vibrationer samt en diskussion angående hur en helt ny SS 460 48 66 skulle kunna se ut.

« Tillbaka