FÖRSÖK MED HYDRAULISK SPRÄCKNING I LKABS GRUVOR I KIRUNA OCH MALMBERGET

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Brytning av höghållfasta spröda bergarter kan innebära en utmaning oavsett djup. Höga spänningar och seismiska händelser påverkar brytningen i LKABs underjordsgruvor, både i Malmberget och i Kiruna. Att finna metoder för att kontrollera den seismiska aktiviteten är nödvändigt för att kunna fortsätta brytningen mot djupet. I Kiruna underjordsgruva består liggväggen till stor del av höghållfasta och styva bergarter. När brytningen går mot större djup förväntas antalet händelser öka i antal och magnitud i liggväggen, vilket motiverar forskning kring metoder för att minska den seismiska risken. Hydraulisk spräckning har i ett flertal gruvor runt om i världen uppvisat potentialen att reducera antalet stora seismiska händelser. Malmberget underjordsgruva utgörs av ungefär 20 malmkroppar, i en del av dessa påbörjades brytningen under jord, efterlämnandes en takskiva. I Malmberget har intakt berg ovanför malmkroppen Printzsköld orsakat seismiska händelser som gett upphov till stora vibrationer i intilliggande bostadsområden. Hydraulisk späckning har här prövats i syfte att förbättra uppblockningen, så att den kan ske kontinuerligt och med färre störningar mot samhället. Målen med försöken i bägge gruvorna är att bestämma vilka injektionstryck och vattenflöden som behövs för att propagera sprickor i våra hårda och spröda bergarter. Sprickornas orientering och utbredning övervakades för att ligga till grund för design av en eventuell storskalig implementering. Spräckningsförsöket genomfördes i Kiruna underjordsgruva under maj 2017 och i Malmberget underjordsgruva mellan juni och augusti 2017.

English title: Hydraulic fracturing trials in LKABsmines in Kiruna and Malmberget Deep mining in hard brittle rock can be challenging. With high stress and seismicity impacting mining at LKAB’s Kiruna and Malmberget mines, the management of mining induced seismicity is crucial in order to continue deep mining. The host rock in the Kiruna underground mine consists mostly of high strength and stiff rock types, and these rock properties are typically found in seismically active areas. The number of large seismic events occurring in the Kiruna mine has increased both in frequency and magnitude, disturbing production and endangering safety. The Malmberget underground mine consist of about 20 orebodies, some of which started some distance below the ground surface, leaving a crown pillar. In the Printzsköld orebody, caving ceased and significant seismic events occurred in the crown pillar causing large vibrations in the city of Malmberget, located adjacent to this orebody. Hydraulic fracturing selected as a trial method with the purpose of propagating the cave through the crown pillar and reducing the number of large seismic events. The aim of the trials in both mines is to determine the fracturing pressures and flow rates necessary to propagate hydraulic fractures in the hard and brittle rock mass of both the Kiruna and Malmberget mines. The fracture orientation and propagation was measured, providing a basis for design of a larger borehole array. If the trials are successful, a large scale implementation will be considered, in order to manage the seismicity and improve the safety of our mines. The trial in Kiruna took place in May 2017, and the Malmberget trial from June to August 2017.

« Tillbaka