Förbifart Stockholm - presentation av de omfattande geologiska och geofysiska undersökningar iför passagerunder Mälaren

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Förbifart Stockholm planeras bli en ny vägförbindelse
som ska gå från E 4/E 20, Kungens kurva i söder till
E 4, Häggvik i norr, se Figur 1. Största delen av vägen,
cirka 17 av 21 km, kommer att gå i bergtunnel. Den
nya vägtunneln kommer att passera under Mälaren i tre passager, söder och norr om Kungshatt samt mellan Lovön och Grimsta. I dagsläget pågår arbetet med att ta fram en systemhandling och underlag till Arbetsplan. Enligt den geologiska kartan sker de tre passagerna under Mälaren genom tydligt markerade svaghetszoner. Informationen om dessa zoners egenskaper var av naturliga skäl inte detaljerad från de tidigare stegen i Förbifart Stockholm:s utredningsarbete. För att få fram de bergtekniska och bergmekaniska förutsättningarna i dessa passager har ett omfattande undersökningsprogram genomförts. En kombination av geofysiska mätmetoder och olika borrningstekniker tillsammans med borrhålsmätningar har använts. Syftet med undersökningsprogrammet har varit att lokalisera bergytans läge, klarlägga omfattningen av ev svaghetszoner samt karaktärisera bergmassan. För att ge en bakgrund till de praktiska problem som vi hade att hantera i samband med planering och utförande av undersökningarna kan nämnas att vattendjupet i sunden är ca 15–20 meter samt att bergytan överlagras av ungefär 20 meter sediment. Dessutom måste undersökningarna utföras i områden med omfattande fritidsbåtsverksamhet varav två är farleder med nyttotrafik. Undersökningarna har planerats av Konsortiet Förbifart Stockholm som består av Sweco, WSP och Tyréns.

« Tillbaka