Förbättra krossanläggningens prestanda genom att spränga rätt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2008
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Det sprängda bergmaterialets egenskaper är en av de faktorer som påverkar driften av
en krossanläggning. Att förse anläggningen med rätt sprängkurva har både en teknisk
och ekonomisk positiv effekt på kross- och sorteringsprocessen. Förändringar av egenskaperna på ingående material kan ändra förutsättningarna för driften och på så sätt påverka både mängden färdiga produkter samt produktionskostnaderna. Att manuellt försöka finna den bästa kombinationen av sprängt material samt inställningar på maskiner i krossanläggningen är en väldigt komplex uppgift. För att underlätta detta kan datorprogram för simulering av krossanläggningen användas. Sandvik har under lång tid arbetat på detta område och genom ett forskningsprojekt på Chalmers Tekniska Högskola ytterliggare tagit steg framåt. Forskningen har främst varit inriktad på att finna metoder för att beräkna bästa sättet att driva en krossanläggning på. Både ekonomiska och tekniska modeller har utnyttjas för att göra så kallade tekniskekonomiska optimeringar. Dessa optimeringar har som mål att både förbättra anläggningsekonomin samt säkerställa att rätt produktkvalitet uppnås i alla produkter. Genom att utnyttja optimeringsteknik kan till exempel optimala spalter på krossar, inställningar på matare och rätt siktmedia väljas. Den ekonomiska modell som använts inkluderar produktionskostnader för alla produkter och inkomsterna från försäljning. Att inkludera ekonomiska aspekter i modellen har visat sig vara mycket kraftfullt och ger en koppling mellan tekniska och ekonomiska frågorna i en anläggning. Optimeringen tar även hänsyn till kundkrav på samtliga producerade produkter. För att ytter liggare förbättra optimeringen har ytter liggare en modul lagts till. Denna modul tillåter att flera olika ingående sprängkurvor definieras. Till de olika sprängkurvorna kan även kostnader för framställandet av dem kopplas. Detta innebär att vid optimeringen kan programmet även välja den mest fördelaktiga sprängkurvan för anläggningen. Frågor som om en finare kurva med något högre produktionskostnad skulle kunna förbättra anläggningsprestanda får med datorns hjälp snabbt ett svar.

« Tillbaka