ETT NEDSLAG I VERKLIGHETEN – HÅLLBARHETSARBETET I EN AV NYA TUNNELBANANS ENTREPRENADER, STATION NACKA

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

I Nacka bygger Skanska på uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana den nya tunnelbanestationen Nacka öster om Stockholm. Entreprenaden har precis som de övriga entreprenaderna för tunnelbaneutbyggnaden ambitionen att vara ett hållbart projekt, med det uttalade målet att certifiera utbyggnaden av tunnelbanan på en nivå som minst motsvarar ”Very Good” i CEEQUAL. Tillsammans har Skanska och förvaltningen för utbyggd tunnelbana dessutom som målsättning att entreprenaden ska minska sina klimatutsläpp med 25% utifrån ett överenskommet utgångsläge. Tillsammans arbetar beställare och entreprenör, med att gemensamt hitta lösningar för minskade utsläpp och förbättrad hållbarhet i projektet. Hittills har till exempel ett system för återanvändning av processvatten till borriggarna implementerats och utsläppen från sprutbetongen har reducerats med 20% genom användning av en klimatförbättrad cement. Trots att det under de senaste 10 åren skett en teknikutveckling och en kunskapsförflyttning, har byggbranschen haft svårt att visa större absoluta utsläppsminskningar. Beställarorganisationer behöver generellt börja förvänta sig och kravställa en viss nivå på klimatarbetet och entreprenörerna behöver i snabbare takt höja ribban för sin lägsta nivå. I denna artikel förs ett resonemang kring hållbarhetsarbete i stora anläggningsprojekt med entreprenaden för station Nacka som exempel på hur hållbarhetsarbetet kan se ut i praktiken, från kontrakt till utförande och dokumenterade resultat.

English title: A CASE STUDY –SUSTAINABILITY INITIATIVES IN SUBWAY STATION NACKA

« Tillbaka