EROSION AV INJEKTERINGSMEDEL- KAN DET VARA ETT PROBLEM?

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Injektering av berg lyckas oftast täta tunnlar och bergrum till satta krav på inläckage. Ibland uppstår dock problem såsom läckande borrhål, icke härdat bruk i borrhålen eller helt enkelt inte lyckas täta enskilda borrhål. Syftet med projektet var att undersöka orsaken till läckande borrhål, främst injekteringshål och varför vissa borrhål inte kan bli täta med normalt injekteringsförfarande. Projektet är beskrivet i BeFo rapport nr 172 och följande presentation är en sammanfattning av denna rapport.

English title: EROSION OF GROUT - IS THERE A PROBLEM?
Grouting is not always successful in sealing tunnels and caverns to desired stipulations. Sometimes problems arise like leaking boreholes, non-hardening of grout or just does not succeed in sealing individual boreholes. The purpose of this project was to investigate the causes of leaking boreholes, foremost the grouting holes and why these were not sealed by a “normal” grouting procedure. The project is in fully presented in BeFo report no 172 and the following is a summary of the primary findings.

« Tillbaka