Enhetlig modell för projektering av berginjektering

Konferens / Conference
År / Year
2016
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Tätning av bergmassan är en omfattande aktivitet i de flesta bergtunnlar som
byggs i Sverige och vanligtvis utförs tätning med förinjektering. Mycket forskning
på området har genomförts de senaste 20 åren, vilket ökat kunskapen
med förbättrad och effektiviserad förinjekteringen av bergtunnlar som resultat. Det bedöms dock finnas en stor potential till förbättringar om dagens kunskap tydliggörs och nyttogörs i högre grad på ett enhetligt sätt i samband med projektering. ”Enhetlig modell för projektering av berginjektering” syftar till att sammanställa dagens kunskap om berginjektering så att hela projekteringsprocessen från förundersökning och utredning till upprättande av förfrågningsunderlag sker på ett samordnat och enhetligt sätt av samtliga projektörer. Målet är därmed att uppnå en effektivare projektering där resultatet går att följa upp samt att möjliggöra att vidareutveckling modellen gemensamt tillsammans med branschens aktörer.

« Tillbaka