DRÖNARBASERAD UNDERSÖKNING AV BERGSLÄNTER – ERFARENHETER OCH POTENTIAL I 3-DIMENSIONELL GEODATA

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Bergslänter utgör ofta svåråtkomliga och riskfyllda miljöer att utföra bergtekniska undersökningar i, samtidigt som den ökande komplexiteten och digitaliseringen inom samhällsbyggnadssektorn skapar höjda krav på tillgänglig och skräddarsydd geodata för bergkonstruktioner. Framsteg inom drönar- och databehandlingsteknologi möjliggör idag semi-automatiserad tids- och kostnadseffektiv införskaffning av geodata med skräddarsydd detaljnivå, omfattning och produktpaketering. Digital fotogrammetri sammanställer 3-dimensionella bergmodeller som punktmoln utifrån överlappande foton tagna med en drönarmonterad kamera. Efterföljande databehandling kan därefter generera ett flertal GIS- och CAD-kompatibla produkter såsom terrängmodeller, ortofoton och 3D-objekt. Vi presenterar fältstudier från bergslänter i Göteborgsområdet, inkluderande rasområdet i Fjällbo där ett bergras om cirka 500 ton inträffade hösten 2017. Modellerna möjliggör en annars svåråtkomlig överblick och omfattande dokumentation, och erbjuder därmed ett effektivt planeringsverktyg för efterföljande inspektions- och åtgärdsarbeten. Resultaten demonstrerar en stor potential för användandet av 3-dimensionell geodata vid inledande bergtekniska undersökningar i bergslänter. Den insamlade geodatan möjliggör undersökningar och analyser omfattande volymuppskattning, sprickmätningar och översiktliga stabilitetsanalyser via fjärranalys. Eftersom metoden kan undersöka stora ytor betydligt mer tidseffektivt än konventionella inspektionsmetoder ser vi en framtida potential för identifikation av rasriskområden i bergslänter, som en kompletterande metod med hög grad av spårbarhet. Vidare besparas personal vissa riskmoment relaterade till vistelse i potentiellt farlig terräng.

English title: DRONE BASED SURVEYING OF ROCK SLOPES – EXPERIENCES AND FUTURE OUTLOOKS IN 3-DIMENSIONAL GEODATA

« Tillbaka