Drivningsteknik genom södra randzonen, Hallandsåsprojektet

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Sammanfattning / Summary
SE
För att möta den ökade efterfrågan på järnvägsburen gods- och persontrafik
initierades under 80-talet Västkustbanan. Förbindelsen mellan Göteborg och
Malmö skulle nu bli kortare och snabbare och i kombination med
Öresundsförbindelsen likaså förbindelsen mellan Oslo och Köpenhamn. Projektet omfattar en utbyggnad av befintligt järnvägssystem till dubbelspår vilket inkluderar flertalet nya sträckningar med utökade signalsystem och korsningar. Ett av de stora hinder som Projekt Västkustbanan stöter på är Hallandsås, en ås i den norra delen av Skåne. Vid Båstad genomkorsas Hallandsås av Sinarpsdalen genom vilken järnvägen slingrar sig fram. Framkomligheten är begränsad genom enkelspår, små kurvradier och bitvis kraftiga lutningar. Detta begränsar kapaciteten för godstrafik och i viss mån även persontrafiken. Vintertid med snö och is blir ofta tågen stående och måste erhålla hjälp från ett påskjutande lok. Även under hösten kan liknade problem uppstå med våta löv som lägger sig på rälsen.

« Tillbaka