DISPERGERING AV MIKROCEMENT-BASERAT BRUK MED ULTRALJUD OCH MED KONVENTIONELLA LABORATORIEBLANDARE

Företag / Affiliation
KTH
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Bruk baserat på mikrocement används huvudsakligen för tätning av bergsprickor i undermarkskonstruktioner med höga tätningskrav. Detta bruk är känt som svårblandat jämfört med bruk baserat på vanlig Portlandcement. Denna forskning undersöker möjligheten att använda ultraljud för att förbättra blandning och dispergering av mikrocementbaserat injekteringsbruk. Ultraljuddispergering jämförs med dispergeringseffektiviteten hos vanlig laboratorieblandare utrustade med disk och rotor/stator-teknik. Dispergeringseffektiviteten kontrollerades med filterpump. Bruket dispergerat med laboratorieblandare med disk kunde inte passera 154 μm filter. Laboratorieblandaren med Rotor/Stator-teknik visade en mycket bättre effektivitet jämfört med disk och uppmätt dispergering varierade mellan 77 och 104 μm. Ultraljud var en ännu bättre metod än R/S-systemet. Denna metod åstadkom en dispergering på 77 μm. Mätningarna med ultraljud visade också en mindre variation och bättre repeterbarhet jämfört med R/S-systemet. Detta är första gången som denna metod testas för dispergering av mikrofincementbruk, och resultaten indikerar att metoden har en stor potential för vidareutveckling.

English title: DISPERSION OF MICRO CEMENT BASED GROUT WITH ULTRA SOUND AND CONVENTIONAL LABORATORY MIXERS Grout based on microfine cement is mainly used for sealing of rock fractures in underground construction with high sealing requirements. This grout is known as hard dispersed, compared to grouts based on ordinary Portland cement. This study investigates the possibility of using ultrasound to improve the dispersion of microfine cement grout. Ultrasound dispersion is compared with dispersion efficiency of an ordinary laboratory mixer equipped with a disk, and using the rotor-stator technique. Dispersion efficiency was measured with a filter pump. The grout dispersed with the laboratory mixer and disk could not pass through a 154 μm filter. The laboratory mixer using the rotor-stator technique showed much better efficiency, with a measured dispersion that varied between 77 and 104 μm. Dispersion with ultrasound yielded more reliable results, with lower variation; the grout passed through a 77 μm filter. These results showed that a laboratory mixer with a disk is not an effective method for dispersion of microfine cement. A laboratory mixer using the rotor-stator method is much more effective. Ultrasound is not only an effective method but is even better than a mixer using the rotor-stator technique.

« Tillbaka