DIMENSIONERING AV SPRUTBETONGFÖRSTÄRKNING FÖR LÖSA BLOCK MED SANNOLIKHETSBASERADE METODER

Företag / Affiliation
KTH
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Användning av sannolikhetsbaserade metoder för dimensionering av bergförstärkning är ett tillvägagångssätt som är accepterat i Eurokoderna. Vid dimensionering med dessa metoder beaktas osäkerheter stringent genom att ansätta sannolikhetsfördelningar för relevanta parametrar. Konstruktionens säkerhet säkerställs genom att verifiera att sannolikheten att överskrida bärförmågan är lägre än den i Eurokoderna kravställda brottsannolikheten. För tillämpning av sannolikhetsbaserade metoder för dimensionering av sprutbetongförstärkning för lösa block har ett problem varit att data saknats för att kunna beskriva relevanta parametrar med representativa sannolikhetsfördelningar. Dessutom samverkar de olika brottmoderna och måste därför betraktas ur ett systemperspektiv, vilket inte beaktats i tidigare studier. I denna artikel presenteras resultatet av ett doktorandprojekt med finansiering av SBUF, BeFo, SVC och SKB. Baserat på ovanstående aspekter presenteras en metodik för dimensionering av sprutbetongförstärkning för lösa block med sannolikhetsbaserade metoder. Inledningsvis presenteras sannolikhetsfördelningar för sprutbetongens parametrar baserat på en stor mängd analyserade data från Citybanan. Därefter presenteras den utvecklade dimensioneringsmetodiken, vilken bygger på att en initial dimensionering av sprutbetongen utförs innan tunneldrivningen påbörjas och att den applicerade sprutbetongens bärförmåga därefter verifieras med hjälp av kontrollmätningar från fält och Bayesiansk statistik.

English title: DESIGN OF SHOTCRETE SUPPORT FOR LOOSE BLOCKS USING RELIABILITY-BASED METHODS
An accepted design approach according to the Eurocodes is the use of reliability-based methods. By using reliability-based methods, uncertainties are stringently accounted for by assigning probability distributions to all input parameters. Structural safety is ensured by verifying that the probability of exceeding the structural capacity is smaller than the target probability specified by the Eurocodes. An obstacle for the applicability of reliability-based methods for design of shotcrete support against small loose blocks, has been that insufficient amount of data have been available to assign probability distributions for the relevant input parameters. Additionally, the shotcrete’s failure modes are conditioned and correlated to each other and the shotcrete must therefore be analyzed as a structural system, which have not been performed in previous studies. In this paper, the results from a PhD-project financed by SBUF, BeFo, SVC, and SKB are presented. Based on the aforementioned aspects, a reliability-based design method for shotcrete support against loose blocks is presented. Initially, probability distributions are presented for the shotcrete parameters, based on a large amount of data from The Stockholm City Line. Afterwards, the developed design methodology is presented, in which an initial design is performed before the start of construction and, during construction, the applied shotcrete’s load-bearing capacity is verified using control measurements from the field and Bayesian statistics.

« Tillbaka