Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
ÅF och Atlas Copco demonstrerar hur en 3-D tunnelmodell med mycket varierande dimensioner kan importeras direkt till planeringsverktyget för Atlas Copco:s borriggar. Importen möjliggörs tack vare branschstandarden IREDES. ÅF projekterar för tillfället bergtunnlarna i Förbifart Stockholm med en total tunnellängd av ca 50 kilometer. Även om vi utgår från ett antal typsektioner så kommer tunneln ha en mycket varierande utformning längs sträckan. Rampanslutningar, ledningskulvertar, drift-utrymmen, skyltar, luftutbytesstationer m.m. påverkar tunnelns sektion i stora delar av sträckan. På grund av miljöskäl och kostnadsskäl vill Trafikverket att vi optimerar tunneln så mycket som möjligt för att undvika onödigt berguttag. Detta ställer stora krav på hur modellen utformas men också på hur den senare sprängs ut av bergentreprenören. För att säkerställa att entreprenören alltid har aktuell bergsektion och optimal borrplan utreder ÅF tillsammans med Atlas Copco hur det digitala flödet från 3-D projekteringen skall ske och hur tillgängliga programvaror kan användas.

« Tillbaka