Deponering av slam i bergrum

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAAB) är ett interkommunalt
bolag som ägs av Ale, Härryda, Kungälvs, Lerums,
Mölndals och Partille kommuner. Bolaget äger och driver ett
regionalt tunnelsystem där regionens avloppsvatten överförs till bolagets centrala reningsverk, Ryaverket. Ryaverket är beläget vid Göta Älvs mynning. Till Ryaverket är 542000 57 personer anslutna och därtill kommer 18 M m3 avloppsvatten per år från industrier, sjukhus, kontor och andra verksamheter. Ryaverket är ett mekaniskt - biologiskt reningsverk med . simultanfällning. Reningen har förbättrats avsevärt under senare år och 1989 innehöll utgående vatten 0,49 mg fosfor per 1. och 11 mg organisk substans per 1. mätt som BOD. Vid reningen avskiljs stora mängder slam. Ar 1988 var slammängden över 30 000 ton torrsubstans. Slammet behandlas genom förtjockning, avvattning på silbandspressar och kalkning. En mindre del komposteras. Totalt borttransporterades från verket 1988 120 000 ton kalkåt slam och till kompostering 22 000 ton avvattnat råslam. Den slutliga disponeringen utgör för närvarande det största driftproblemet vid verket. Olika alternativ . för slambehandling och slamdisponering har studerats. Innan dessa berörs ges en återblick hur slambehandlingen och slamdisponeringen utvecklats.

« Tillbaka