DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling kommer Slussen att byggas om och en bussterminal sprängas ut i Katarinaberget. Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik. Att utföra bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att ca 273 000 kubikmeter berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg bergtäckning. Tre stora bergrum med spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussarna. Den drygt 11 meter breda tunneln för busskörytorna passerar under ett befintligt bergrum, den så kallade Snurran, med endast 2,5 m bergtäckning. Att integrera befintliga utrymmen till den nya bussterminalen bidrar till projektets komplexitet. Andra utmaningar som projektet ställs inför är till exempel. Förskärningen till infartstunneln avslutas i ett påslag med en spännvidd på 29 meter. En passage till terminalens entréhall från tunnelbanans entré vid Götgatan ska byggas. Detta kommer att kräva ett genomslag till tunnelbanan. Entrén vid Lokattens trappor kommer innebära att tunnelarbeten utförs innanför den befintliga trappan, vilken ska bevaras. Hänsyn till dessa och andra bergtekniska utmaningar tas redan i projekteringsskedet, vilket WSP ansvarar för med stort fokus på riskhantering och produktionsanpassad design, här beskrivs några av de utmaningar som projektet innebär samt hur de hanteras.

English title: THE NEW BUS TERMINAL IN SLUSSEN: CHALLENGES AND SOLUTIONS

« Tillbaka