DALBY – THE FUTURE OF ZINKGRUVAN

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
EN

DALBY – ZINKGRUVANS FRAMTID
Zinkgruvan Mining har sedan mitten av 90-talet undersökt en mineralisering i anslutning till den befintliga verksamheten och förbereder nu för fullskalig produktion i området. Mineraliseringen vid Dalby identifierades redan 1995 och prospekteringsarbetet har pågått sedan dess. 27 år senare konverterades de första delarna av mineraliseringen till mineralreserv och 2022 startades arbetet för att kunna starta brytningen av zink- och blymineraliseringen under 2025 Innan brytningen kan starta måste ett nytt ventilationssystem byggas och nya transportvägar drivas. Det är ett omfattande arbetet som ställer stora krav på Zinkgruvan Minings verksamheten i ett läge då branschen står inför stora teknikomställningar för att nå de klimatmålen som satts upp av branschen om en fossilfri gruvdrift till 2035. Eftersom den identifierade mineraliseringen ligger mellan 650 och 1800 meters djup cirka 4 kilometer nordväst om anrikningsverket är en effektiv malmtransportunderjord en förutsättning för att hålla (ner) produktionskostnaderna i området. Därför drivs den primära transportorten från området i en tunnelarea som kan elektrifieras med exempelvis en trolleylösning. Brytning på dessa djup ställer även höga krav på ventilationen oavsett om området elektrifieras eller inte och därför krävs stora investeringar i gruvans ventilationssystem.

DALBY - THE FUTURE OF ZINKGRUVAN
Zinkgruvan Mining have since the mid-90s explored a mineralization in conjunction with the current orebodies and is now preparing the area for full-scale production. The Dalby mineralization was identified in 1995 and the exploration have been ongoing ever since. 27 years later the first part of the mineralization was converted to a Mineral Resource and in 2022 the work with preparing the area for production in 2025 started. Prior to full-scale production the mine infrastructure needs to be built, this includes a new ventilation circuit and new haul routes. It is extensive work that puts a great demand in the operations at a time when the industry is facing major technological changes in order to reach the climate goals set by the industry for fossil-free mining I Sweden by 2035. The known mineralization lies between 600- and 1,800-meters depth, approximately 4 km northwest of the ore dressing plant, therefore an efficient ore hauling is crucial in order to keep production cost down in the area. Therefore, the primary haul route development is prepared for a possible electrification with for example a trolley solution.

« Tillbaka