Citytunneln - Ett tunnelprojekt i Malmö

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2008
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Citytunneln är ett tunnelprojekt i Malmö med syfte att bättra kapaciteten för järnvägstrafik
mellan Öresundsbron och Malmö centralstation och vidare norrut. Projektet innebär bland
annat att två 5 km långa tunnlar borras under Malmös stadskärna. I skrivande stund då ca 75% av tunneldrivningen är utförd så följer projektet så väl tidplan som budget. Tunnlarna drivs med två tunnelborrmaskiner (TBM) som arbetar med principen för balanserat jordtryck. ( earth presassure balanced TBM, EPB TBM). Metoden har visats sig vara säkert och mycket framgångsrik i för Malmös kalkstensberggrund. I artikeln beskrivs hur dessa maskiner fungerar och vilken prestanda som de lyckats leva upp till. Projektet kan så här långt beskrivas som en teknisk framgång men det är även ett projekt som demonstrera möjligheter med samverkan mellan beställare och entreprenör. De största framgångsfaktorerna i projektet är odelat fokus på tid och risk samt kompetens i projektets alla organisationer. Citytunnelns satsning på en liten organisation, med egen anställd personal, företrädelsevis med entreprenörserfarenhet, har visat sig effektiv. Denna strategi beskrivs närmare i artikeln.

« Tillbaka