CASE STUDY: BLASTING SIMULATION IN AN UNDERGROUND MINE

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
EN

FALLSTUDIE: SPRÄNGNINGSSIMULERING I EN UNDERJORDISK GRUVA
Spränggaser utgör en betydande säkerhetsrisk för underjordiska gruvor. Långa väntetider för återinträde minskar risken för förgiftning på grund av skadliga gaser men till bekostnad av minskad produktivitet. Korrekt förfarande vid återupptag av arbete kan förbättra säkerheten och maximera produktionen. För att förbättra återinträdetiden rekommenderas användande av ventilationssimulerings programvara för att uppskatta riskfritt återinträde efter sprängning samt åtgärder för att säkerställa att ventilation är optimerad för att rensa gaser från sprängplatserna. Innan du använder sprängningssimulering som ett vardagligt verktyg krävs arbete för att kalibrera simuleringen. I den här fallstudien presenteras hur sprängningssimulering kan kalibreras och diverse lärdomar och rekommendationer presenteras.

CASE STUDY: BLASTING SIMULATION IN AN UNDERGROUND MINE
Blasting fumes represent a significant safety risk for underground mines. Lengthy re-entry time decrease the risk of intoxication due to noxious gases however it comes at the cost of productivity. Correct re-entry procedure can improve safety and maximize production. To improve re-entry time, ventilation simulation software can be used to estimate the reentry time after blasting and ensure that the ventilation is optimized to clear gases from the blasting locations. Prior to using blasting simulation as an everyday tool, work is required to calibrate the simulation. In this case study, the blasting simulation is calibrated and lessons learned are presented.

« Tillbaka