Byggnation av spillvattentunneln Lerum - Partille Användning av gamla metoder under nya förutsättningar

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Spillvattentunneln mellan Lerum och Partille är en viktig del
av Göteborgs underjordiska avloppsvattennät. Sammanlagt har
Göteborg i dags läget mer än 130 km underjordiska spillvattentunnlar
i drift (se bild 1). Den senaste av tunnlarna byggdes i början av 1980-talet. Samhället Lerum med sina nästan 40.000 invånare och många industrier får med spillvattentunneln Lerum – Partille en anslutning till reningsverket ”Ryaverket” i Göteborgs hamnområde. Lerum slipper med anslutningen en nödvändig uppgradering av det befintliga reningsverket vid sjön Aspen. Projektets beställare är Gryaab AB, som ägs av 7 kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Ryaverket är Sveriges andra största reningsverk för avloppsvatten och behandlar dagligen avloppsvatten för drygt 630.000 invånare. Inkluderas avloppsvatten från industrin så behandlas totalt motsvarande 826.000 personekvivalenter.

« Tillbaka