BOLTOPT, ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN BOLIDEN OCH EPIROC

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Bultning är i många av Bolidens gruvor en flaskhals. Epiroc och Boliden startade därför arbetet med att tillsammans förbättra bultningsprocessen. Målet var att öka nyttjandegraden av bultriggarna med 20 %. Ambitionen var att detta skulle leda till en uthållig mätbar ökning av produktiviteten. Arbetet har genomförts genom att systematiskt analysera de begränsningar som håller tillbaka produktionen, genom att kombinera realtidsinformation från maskinerna med traditionella aktivitetsstudier. Analysen visade att bultningsprocessen påverkas av organisatoriska faktorer så som planering av arbetet och skiftformer. Analysen belyste även behov av tekniska lösningar för sekundära aktiviteter, exempelvis rengöring och blandning av cement. En del av projektet innebar förbättrad insamling av produktionsdata via Epirocs telematiksystem Certiq, för att i realtid kunna fortsätta mäta och presentera aktiviteter relaterade till produktion. Exempel på aktiviteter är transporttider till och från arbetsplats eller exakta tider för borrning och bultsättning. Denna information användes som underlag för fortsatt förbättringsarbete, då det gav möjlighet för operatörer på bultriggar att identifiera och förklara avvikelser i direkt anslutning till skiftet. Resultaten visar statistiskt säkra ökningar av bultarnas produktivitet för det skiftlag som ingick i arbetet. Planeringen kan nu ske baserat på analys av insamlade data, vilket ger bättre möjlighet att göra prognoser för när pågående aktiviteter förväntas bli klara. Detta planeras att användas för att förbättra Bolidens produktionsstyrning.

English title: BOLTOPT, A COLLABORATION PROJECT BETWEEN BOLIDEN AND EPIROC

« Tillbaka