BKs utredning om den berg- och geovetenskapliga utbildningen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I mitten av mars 1990 hölls på (ngenjörsvetenskapsakademin ett
möte om II Svensk geovetenskap l i g kompetens in för sekelskiftet" .
Under mötet belystes följande fråg~r:
- Finns det brist på kunniga geovetar~?
- Råder det överutbud på någon typ av geovetare? - Hur är fördelningen mellan specialister och generalister? Resurser och resursutnyttjande inom a) FoU b) Avnämarkretsen - Behov av förändringar? - Internationell jämförel se? Ordförande under mötet var Sven-Gunnar Bergdahl, Sven ska Gruvföreningen och IVA:s avdelning V. Vid BK, Bergspränging skommittens förtroenderådsmöte i april fick Mats Alestam uppdraget att vara sammankallande för en grupp som skulle analysera avnämarekretsens inställning till framtida berg- och geovetenskapliga utbildningen i Sverige . Representanter för tillverkningsindustrin , konsultbran sc hen och entreprenörerna ska ingå i arbetsgruppen. Underlag för gruppens arbete är protokollet från ovannämnda !VA- möte och Universitets - och Högskoleämbetets UHÄ- rapport 1984: 21.

« Tillbaka