Betydningen av hulldiameter og ingeniørgeologiske parametre for boring av injeksjonshull ved jernbane-tunnel lysaker-Sandvika

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Lysaker-Sandvika tunnelen er en del av dobbeltsporutbyggingen gjennom Asker og Bærum. Tunneltraséen går
igjennom et tettbebygd område og det stilles strenge krav til innlekkasje, kun 4 l/min/100 m tunnel er tillatt.
Dette kan kun oppnås ved systematisk forinjeksjon, noe som innebærer at man på hele prosjektet vil komme opp i ca. 850.000 bormeter. Sandvik Tamrock AS har utviklet et borstålkonsept hvor man kan benytte 54 mm hulldiameter for injeksjonsboring, dette stålet benyttes av samtlige entreprenører på Lysaker- Sandvika prosjektet. Tidligere har det vært vanlig å benytte 64 mm hulldiameter for denne type boring. Ved bruk av 54 mm hulldiameter kan man forvente en høyere borsynk og dermed en reduksjon i den totale bortiden. Samme borstålet kan brukes for både salveboring og injeksjonsboring, man trenger bare bytte borkrone. Da man borer med en mindre diameter medfører dette også mindre produksjon av borkaks, noe som gjør renseprosessen av tunnelvannet mindre omfattende. Teoretisk sett vil også pakkere som brukes under injeksjon sitte bedre i hullet . Parameterene borsynk og matertrykk er forsøkt korrelert mot de geologiske parameterene Q og RQD. Man fant her ikke noen signifikant sammenheng. Heller ikke mellom borsynk og inngått injeksjonsmasse fant man noen korrelasjon. The significance of hole diameter and engineering geological parameters for grouthole drilling at railway tunnel Lysaker – Sandvika The railway tunnel between Lysaker and Sandvika is a part of the dual railway through Asker and Bærum. The tunnel line travels past a built-up area and it therefor is strict regulation of allowed leak-in, only 4l/min/100 m tunnel is allowed.This is only achieveable by systematic pre-gouting, which in turn will mean a total of ca. 850.000 drill meters. Sandvik Tamrock AS has developed a drill steel concept which allows useage of 54 mm holediameter for longhole drilling. This type of drill steel is used by all the contractors on the Lysaker–Sandvika project. In the past it has been common to use 64 mm holediameter for longhole drilling. When utilizing 54 mm holediameter one can expect a higher penetration rate leading to a reduction of the total drilling time. The same drill steel can be used both for drifter drilling and longhole drilling, one only need to change the drill bit. A smaller holediameter will also lead to a lesser production of cuttings, which makes the cleaning process of the tunnel water less comprehensive. One has tried to correlate penetration rate and feed pressure with the geological parameters Q and RQD, but one did not find a significant correlation here. This could also be claimed for the correlation between penetration rate and injected grouting.

« Tillbaka