BERGMEKANISKA ANALYSER FÖR STATIONSUTRYM-MEN FÖR NY TUNNELBANA AKALLA-BARKARBY

Konferens / Conference
År / Year
2019
Sammanfattning / Summary
SE
SAMMANFATTNING Stockholms läns landsting ansvarar för den pågående utbyggnaden av tunnelbanan och har bildat en förvaltning för att planera och genomföra utbyggnaden, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Den nya tunnelbanans sträckning mellan Akalla–Barkarby utgör en av etapperna i utbyggnaden, och går från Akalla station i öst, över Järvafältet till Barkarby i väster. Längs den nya sträckningen finns två stora underjordsstationer pla-nerade – Barkarbystaden och Barkarby. I denna artikel beskrivs de bergmekaniska analyser som utförts för stationsutrymmena vid båda dessa stationer. Projekterings-processen beskrivs översiktligt i sin helhet, följt av utfört arbete för att ta fram indata till dimensionering. Stationsutrymmena utgörs av relativt komplexa tredimensionella geo¬metrier och dimensioneringsanalyser har företrädesvis utförts med 3D numerisk modellanalys. Ett antal svaghetszoner finns också i båda stationsområdena. Såväl konti¬nuum- som diskontinuum-analyser har därför utförts. Kompletterande analytiska beräk¬ningar för dimensionering av förstärkning har också genomförts.

English title: ROCK MECHANICAL ANALYSIS FOR UNDERGROUND STATIONS FOR NEW METRO LINE AKALLA–BARKARBY. The Stockholm County Council is responsible for the development of the metro and has tasked the "Förvaltning för utbyggd tunnelbana" to develop three new metro lines in Stockholm. For one of the three lines, Akalla–Barkarby, two large underground stations are planned — Barkarbystaden and Barkarby. This paper describes the rock mechanical analyses conducted for these stations. The design process is described followed by con¬ducted work to derive input data for design. The station exhibits relatively complex three-dimensional geometries and analyses have primarily been conducted using three-dimensional numerical modeling. A number of weakness zones exist in the area, and both continuum and discontinuum modeling has been conducted. Supplementary ana¬lytical calculations for reinforcement design have also been performed.

« Tillbaka