BERGMEKANISKA ANALYSER FÖR BOLIDENS DJUPFÖRVAR VID SMÄLTVERKET RÖNNSKÄR

Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Boliden anlägger ett djupförvar för slutlig deponering av processavfall vid kopparsmält-verket Rönnskär. Förvarsanläggningen anläggs på ett djup av ca. 330 m, och omfattar en ramp från markytan, en anslutningsort samt ett antal större förvarsrum med 16 m bredd och 18 m höjd. För att uppfylla geomekaniska och hydrogeologiska krav från myndigheter och från Boliden själva har bergmekaniska analyser av förvaret genom-förts. Detta har innefattat stabilitetsanalyser av förvarsrummen, optimering av rums-geometrier, samt studier kring huruvida byggandet av förvarsrummen samt framtida deformationer och/eller blocknedfall kan leda till att nya flödesvägar öppnas, något som är kritiskt för anläggningens långtidsfunktion. Påverkan på flödesvägarna har bedömts ur ett långtidsperspektiv med tidsperioden 3000 år som referenstid. Beräkningar har ut-förts med tredimensionella numeriska modeller med såväl kontinuum- som diskonti-nuum-ansats. Långtidspåverkan har beaktats via reducering av hållfasthetsparametrar. Resultaten visade på låg risk för hydraulisk koppling mellan förvarsrum och existerande borrhål eller ramp. Förvarsutformningen bedöms vara långsiktigt globalt stabil även utan tillgodogörande av bergförstärkningens effekter och oavsett fyllnadsgrad. Förstärk-ningsåtgärder krävs dock för att säkra lokal stabilitet under bygg- och driftskedet av för-varet. Ett bergmekaniskt mät- och uppföljningsprogram har tagits fram i syfte att vali-dera beräkningsmodellerna under den drivning som för närvarande sker.

English title: ROCK MECHANICAL ANALYSES FOR THE BOLIDEN DEEP REPOSITORY AT RÖNNSKÄR
Boliden is currently constructing a deep repository for final storage of process waste at the copper smelter Rönnskär. The repository is excavated at a depth of approximately 300 m, and comprises a ramp from the ground surface, a connection drift, and a number of larger repository rooms, 16 m wide and 18 m high. To satisfy geomechanical and hydrogeological regulatory and internal requirements, a number of rock mechanical analyses have been conducted. The work has included stability analyses of the reposi-tory rooms, optimization of geometries, and studies regarding how the excavations and future deformations and/or block fall-outs can result in new flow pathways. The latter is critical to the long-term function of the repository. The influence on flow pathways was judged in a long-term perspective, with 3000 years as a reference time frame. Calcula-tions were performed using three-dimensional numerical models using both continuum and discontinuum approaches. The long-term effects were considered via reducing strength parameters. The results indicated a low potential for hydraulic coupling be-tween repository rooms and existing boreholes or the ramp. The design is judged to be long-term stable even without considering rock reinforcement and regardless of filling ratio. Reinforcement is, however, necessary to ensure local stability during the excava-tion and operation stage. A rock mechanics monitoring program was developed with the aim to validate the numerical models during the currently on-going construction.

« Tillbaka