BERGMEKANISKA 3D-ANALYSER FÖR LUFTUTBYTESSTATIONER MED SCHAKT I FÖRBIFARTEN, LOVÖN

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
SE

BERGMEKANISKA 3D-ANALYSER FÖR LUFTUTBYTESSTATIONER MED SCHAKT I FÖRBIFARTEN, LOVÖN
Totalt finns i Förbifartens delprojekt Lovön åtta luftutbytesstationer och de geologiska förutsättningarna är prognosticerade att variera mellan bra berg (bergklass I) till dåligt berg (bergklass V). För att ta fram bergförstärkning har projektering utförts med empiriska, analytiska och numeriska analyser. I denna artikel redovisas numeriska analyser utförda med FLAC3D (Itasca, 2020). Analyserna genomfördes för två olika spänningsfall – initialt med spänningar framtagna för Stockholmsregionen (Perman & Sjöberg, 2007) och sedan med spänningar erhållna från lokala mätningar utförda på Norra Lovön (Ask, 2020). Stora deformationer som gav hög belastning på bergförstärkningen erhölls för det första spänningsfallet. Med lokalt framtaget spänningsförhållande erhölls lägre deformationer och en för platserna mer anpassad bergförstärkning kunde tas fram. Detta medför mindre materialförbrukning och ökad produktionstakt vilket ger kostnadsbesparing och minskad miljöpåverkan. Resultaten visar att väl motiverade mätningar och analyser som dessa kan ses som ett led i kostnadsoptimering, reducering av byggtid, förbättring av arbetsmiljö samt reducering av den miljöpåverkan som bergbyggande utgör.


3D ROCK MECHANICS ANALYSES FOR AIR EXCHANGE STATIONS WITH SHAFTS IN THE STOCKHOLM BYPASS, LOVÖN
There are a total of eight air exchange stations in the Bypass Stockholm project Lovön. The geological conditions are forecasted to vary from good to poor rock (rock classes I through V). To design the rock reinforcement, empirical, analytical, and numerical analyses were conducted. This paper presents the numerical modeling using FLAC3D (Itasca, 2020). The analyses were first performed using an initial stress state derived for the Stockholm region (Perman & Sjöberg, 2007), followed by analyses with stresses obtained from local measurements performed on Norra Lovön (Ask, 2020). Large deformations resulting in high loads on the rock reinforcement were obtained for the first analyzed stress state. With the locally measured stresses as input, lower deformations were obtained and a rock reinforcement more adapted to the site could be designed. This resulted in less material consumption and increased production rate, which, in turn, leads to cost savings and reduced environmental impact. The results show that well-motivated measurements and analyzes such as these can be seen as part of cost optimization, reduction of construction time, improvement of the working environment, and reduction of the environmental impact that rock excavation constitutes.

« Tillbaka