Bergkvalitetskartan - den tillämpade berggrundskartan

Författare / Author
Företag / Affiliation
SGU
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Behovet av och intresset för relevant information om berggrunden och dess beskaffenhet har alltid funnits och bland SGUs äldre berggrundskartor finns det åtskilliga exempel på texturella indelningsgrunder för och klassificeringar av bergarter. Den deskriptiva informationen, T.ex. mineralkornstorleken, användes som klassificeringsinstrument i brist på andra noggrannare mätmetoder. I samband med åldersdateringens genomslag inom geologin minskade successivt intresset för att klassificera bergarter efter kornstorlek och färg, även om dessa data givetvis fortfarande dokumenteras och datalagras. Vid sidan av den traditionella berggrundsgeologiska kartan producerar SGU under åren 2003 till 2008 en tillämpad kartprodukt, bergkvalitetskartan, som syftar till att ge översiktlig information om bergmaterialens egenskaper, t.ex. hur lämplig berggrunden är som vägmakadam, järnvägsmakadam och betongballast.

« Tillbaka