Bergbygge under Värtanverket, en utmaning

Författare / Author
Konferens / Conference
År / Year
2014
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
AB Fortum Värme bygger nu för en övergång från fossila bränslen till biobränsle
för Värtaverket i Hjorthagen som idag levererar fjärrvärme och el till en stor del av
Stockholm. Under hösten 2016 kommer man att övergå till eldning med flis i det nya kraftvärmeverket KVV8. Detta kräver en ny panna, modifiering av befintlig anläggning samt nya utrymmen för transport och lagring av bränslet. Under mark är man i slutfasen på bergarbetena och har byggt ca 1 km nya tunnlar för transportband, processutrustning och installationer. Kompletterande schakter och bergförstärkning i befintlig bergrum har också utförts. ÅF Infrastructure AB har utfört geotekniska-, geologiska och miljötekniska undersökningar och utredningar samt har också utfört bergprojekteringen och en omfattande riskanalys. ÅF ansvarar också för vibrationsmätningar under byggtiden. Projektet innebär stora utmaningar både i projekterings- och produktionsskedet eftersom förändringar och tillkommande byggdelar hela tiden måste planeras och samordnas. STRABAG Sverige AB utför all bergschakt och arbetena innehåller bl.a. påslag och drivning på hög höjd, speciella geometrier och stora schakt. Fortums drift i verket och i angränsande tunnlar och bergrum pågår under hela byggtiden och tål endast mindre störningar. Hänsyn måste bl.a tas till en stor mängd vibrationskänslig utrustning inom området.

« Tillbaka