BATTERY ELECTRIC VEHICLES (BEVs) IN UNDERGROUND MINES – THE SIMS AND NEXGEN SIMS PROJECTS

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
EN

BATTERIMASKINER I UNDERJORDSGRUVORNA – SIMS OCH NEXGEN SIMS PROJEKTEN
Att ersätta dieselmaskiner med elfordon i underjordsgruvor har identifierats av gruvindustrin som ett kritiskt steg för att förbättra arbetsmiljön genom att minska dieselavgaser, samtidigt som man sänker elkostnaden för gruvventilation genom att minska behovet och minska utsläppen av växthusgaser. Alla dessa är viktiga krav för att uppnå en hållbar framtida gruvbrytning under jord, inklusive ett mål om noll koldioxidutsläpp och en mycket låg koncentration av atmosfäriska föroreningar på arbetsplatser. Av alla typer av elfordon är batterimaskiner (Battery Electric Vehicles – BEVs på engelska) den mest lämpliga för underjordiska gruvdrift på grund av sin flexibilitet. Med den senaste utvecklingen inom batteriteknologi har tillförlitliga BEVs tillverkats sedan 2016. En undersökning måste dock göras för att säkerställa att de introduceras smidigt i den operativa verksamheten. Därför har Europeiska unionen (EU) finansierat två projekt, nämligen SIMS och NEXGEN SIMS där flera BEVs ska utvärderas vid flera gruvor inom EU. Den här artikeln beskriver några resultat av dessa försök som bland annat inkluderar förbättring av arbetsmiljön, förbrukningen av elkraft samt hur tekniken uppfattas av operativ personal och ledning. Studien omfattar resultat från intervjuer av verksamheter utanför EU-projektet.

BATTERY ELECTRIC VEHICLES (BEVs) IN UNDERGROUND MINES – THE SIMS AND NEXGEN SIMS PROJECTS
Replacing diesel machines with electric vehicles in underground mines has been widely acknowledged by the mining industry as a critical step to improve working conditions by reducing diesel exhaust contaminants, whilst also lowering mine ventilation electrical power cost by reducing mine airflow requirement and reducing greenhouse gas emissions. All of these are major requirements to achieve sustainable future underground mining practices, including a target of zero carbon emissions and a very low concentration of atmospheric contaminants in workplaces. Among all types of electric vehicles, Battery Electric Vehicles (BEVs) is the most suitable for underground mining application due to its flexibility. With the recent developments in battery technology, reliable BEVs have been manufactured since 2016. However, an investigation must be carried out to ensure their smooth introduction. Therefore, the European Union (EU) has funded two projects namely SIMS and NEXGEN SIMS where several BEVs were trialled at several EU mines. This paper outlines some results of these trials which include, among others, improvement of working conditions, power consumption, perception of the mineworkers, and perception of the mine management. Moreover, perception of the management of mines that are not part of the project consortium but have trialled BEVs is also outlined in this paper.

« Tillbaka