Automatisering av gruvmaskiner

Författare / Author
Företag / Affiliation
LTH
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I industrin sker en snabb utveckling inom området mekanisering - automatisering
- robotisering. Denna utveckling har inte gått lika snabbt inom
bergtekniken beroende på de mera komplicerade förhållanden, som råder
under jord. En automatisering av bergteknikens enhetsoperationer har dock klara fördelar såväl kapacitets- som miljömässigt. Genom att kvantifiera kapacitetsökningar/-minskningar samt reparations- och operatörskostnadsminskningar har underlag erhållits för att bestämma hur mycket automatisering av olika utrustningar får kosta. Automatiseringen har delats in i steg, del-, hel- och systemautomatisering. Delautomatisering får, beroende på utrustning och på dess fördelning av kapital-, operatörs-, reparations-, energi- och övriga kostnader kosta mellan 50 och 1200 kkr. För helautomatisering är motsvarande värden 250 - 2000 kkr och för systemautomatisering från 0 upp till 3 Mkr. 213 Variationerna är stora och beror på den ovan nämnda kostnadsfördelningen. Det finns emellertid definitivt en ekonomisk potential för automatisering även av bergmaskiner.

« Tillbaka