ATT LYSSNA TILL VAD BERGMASSAN SÄGER

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Med fortsatt gruvbrytning följer ett antal komplexa bergmekaniska problem, t.ex. seismicitet, spjälkning, utfall och smällberg. En förståelse av dessa fenomen är viktigt med avseende på säkerhet och produktion. Relevanta frågeställningar kring bergmassans beteende i gruvskala är t.ex.: Vilka data ska vi samla in? Hur ska vi analysera dessa data? Hur utvärderar vi bergmassans beteende? Ovanstående frågeställningar har studerats i ett forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet, med tillämpning på LKAB:s Kiirunavaara-gruva. Det ursprungliga antagandet var att gruvseismicitet orsakades av rörelser längs storskaliga förkastningar. Konventionella och okonventionella data analyserades genom nyutvecklade och befintliga tekniker. Resultaten visade att tidigare hypotesen var felaktig, samt på betydelsen av en tidigare förbisedd geomekanisk enhet, nämligen volymer av leromvandling. Dessa områden påverkar spänningsfältet i gruvskala samt möjligheterna för befintliga sprickor att glida. De mest användbara data hade 3D-täckning, långa dataserier, och kom från separata källor. Integreringen av data i analyserna var avgörande för att utveckla en förståelse för bergmassan. Framtida forskning och användningen av flera typer av okonventionella data, såsom seismicitet, fokalplanlösningar, spänningsinversion, data om överberg och bergutfall, och hastighetsvariationer i bergmassan, har stor potential. För att lyssna till vad bergmassan säger krävs att vi öppnar våra sinnen för möjligheterna, samarbetar med experter inom andra områden än bergmekanik, och är kreativa i vårt analysarbete.

English title: Listening to the story of the rock mass With continued mining, a number of complex rock mechanics problems occur, for example, seismicity, spalling, ground falls and rockbursting. An understanding of these phenomena is important in terms of safety and production. Relevant issues about the rock mass behavior at the mine-scale are, for example, what data should we collect? How should we analyze these data? How do we evaluate the behavior of rock mass? The above issues have been studied in a research project at Luleå University of Technology, applying to the LKAB Kiirunavaara Mine. The initial assumption was that mine seismicity was caused by movements along large-scale faults. Conventional and unconventional data were analyzed by newly developed and existing techniques. The results showed that the previous hypothesis was incorrect and that a previously overlooked geomechanical unit is of importance, namely volumes of clay alteration. These volumes effect the stress field at the mine-scale as well as the potential for existing discontinuities to slip. The most useful data had 3-D coverage, were long-term, and came from separate sources. The integration of separate data analyses was crucial for developing an understanding of the rock mass. Future research and the use of several types of unconventional data, such as seismicity, focal plane solutions, stress inversion, overbreak and ground fall data, and velocity variations in the rock mass have great potential. In order to listen to what the rock mass says, we need to open our minds to the possibilities, collaborate with experts in fields other than rock mechanics, and be creative with our analyses.

« Tillbaka