Äspölaboratoriet - erfarenheter från samordning av tunnelbygge med bergundersökningar

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Sammanfattning / Summary
SE
Äspölaboratoriet, beläget vid OKG:s kärnkraftverk strax norr om Oskarshamn på den
svenska östkusten, byggs av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.
Laboratoriet ingår som en väsentlig del i SKB: s forsknings och utvecklingsarbete
vad gäller slutförvaring av använt kärnbränsle och syftar bl. a. till att verifiera förundersökningsmetoder, insamla data för upprättande av modeller för grundvattenströmning och transport av lösta ämnen samt metodutveckling för bergarbeten. Laboratoriets huvuddelar utgörs av: - tunnlar för undersökning ned till ca: 450 m:s djup under markytan. - hiss och ventilationsschakt mellan laboratoriets undermarksdel och markytan på Äspö. - servicesystem i form av hiss, ventilation, el, övervakning och kontroll, VA, grundvattendränage. - forskarby på Äspö.

« Tillbaka