ARLANDA - tätning - förstärkning - logistik - beständighet

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Under sensommaren 1997 avslutades sprängningsarbetena under jord för
Arlandabanan och Banbrytarna hade därmed lyckosamt slutfört en viktig del
av projektet. Det innebar att c:a 800000 m3berg hade sprängts ut, vilket
motsvarade 8500 m spårtunnlar inklusive 3 stationer samt 13 schakt för hissar och rulltrappor. Större delen av arbetet skedde med liten bergtäckning, stora spännvidder och i relativt dåligt berg under terminaler och ramper till en av Europas största flygplatser. Detta ställde stora krav på projektering, planering, genomförande och kontroll. Projektet fortsätter nu med inredningsarbeten, spårläggning, installationer m.m. och Arlandabanan kommer att tas i bruk under hösten 1999.

« Tillbaka