Arbetsmiljön vid berguttag under jord - en tillbakablick över 50 år

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Arbetsmiljön vid våra undermarks- och ovanjordsarbeten i berg för 50 år sedan ser helt annorlunda ut vid en jämförelse med dagens situation. Förbättringarna är en följd av ökade insikter om betydelsen av en säker och hälsosam arbetsplats i samhället samt en strävan efter ökad produktivitet. Det är många parter som har bidragit till dessa förbättringar som fackföreningar, statliga myndigheter, gruvbolag, byggentreprenörer samt leverantörer av utrustningar och material. Det är en utveckling med både stora och små språng. En tillbakablick över det gångna halvseklet kommer att göras över hur bergarbetena har gestaltat sig under denna tidsperiod med fokus på arbetsmiljö som följd av förändrade arbetsmaskininsatser.

« Tillbaka