Alternativ för fortsatt brytning i Kiirunavaara gruva

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2023
Sammanfattning / Summary
SE

I maj 2020 skedde den största gruvinducerade seismiska händelsen i Sveriges historia vid LKAB:s skivrasgruva i Kiruna. Händelsen orsakade signifikanta skador längs flera hundra meter bergtunnlar och ortar i gruvan. Efter händelsen har LKAB haft produkt-ionsstopp i det berörda området benämnt block 22. Under 2020–2022 har två huvudsak-liga åtgärdsplaner för området tagits fram. Åtgärdsplan 1 innebar att en temporär restpe-lare (mellanskiva) skulle lämnats mellan nivå 1022 och 1079 m avv. Mellanskivan planerades att brytas upp och lastas ut som del av det återupptagna skivraset från nivå 1079 m avv. För att underlätta och styra uppbrytningen av mellanskivan rehabiliterades skadade befintliga tvärortar in mot gruvans liggvägg på nivå 1079 m avv. i syfte att öka nivåns fotavtryck samt att minska inspänningen läng mellanskivans mittlinje. Åtgärdsplan 2 innebär att malmbrytning i block 22 upphör och att området lämnas som en permanent pelare (barriärpelare) vilket delar Kirunagruvan i en nord- och syd-del. Barriärpelaren uppskattas få en utbredning på ca. 600 (b) x 350 (h) m. Denna artikel presenterar analysmetoderna och de bergmekaniska koncepten som legat till grund för de två åtgärdsplanerna, följt av redovisning av slutligt val.

OPTIONS FOR CONTINUED MINING AT THE KIIRUNAVAARA MINE
In May 2020, the to date largest mining induced seismic event in Sweden occurred at the LKAB mine in Kiruna. The event caused significant damage along several hundreds of meters of drifts in the mine. Following the event LKAB has paused the production in the affected area, known as block 22. During 2020–2022 two main restart plans have been developed. In alternative one a temporary sill pillar is left behind between levels 1022 and 1079 m. The sill pillar is planned as a yielding pillar, which is to be broken and caved as part of the continued mining of the SLC from level 1079 m. To facilitate caving of the sill pillar the existing cross-cuts on level 1079 m were extended towards the mine footwall with the purpose of increasing the level footprint and lower the con-finement of the sill pillar center. Alternative two entails a permanent closure of block 22 leaving in place a permanent barrier pillar splitting the Kiruna mine into a north- and south mine. The barrier pillar is preliminary planned to be about 700 (W) by 350 (H) m. This paper presents the methods of analysis and rock mechanical concepts, which forms the basis for the two alternative mining plans as well as the reasons for the final choice.

« Tillbaka