Aktuella standardiseringsprojekt och frågeställningar beträffande markvibrationer och luftstötvåg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Sammanfattning / Summary
SE
Arbetet med att få fram svenska vibrationsnormer sker med utgångspunkt
från de standarder som framtagits inom ISO, Internationella
Standardiserings Organisationen. I de fall där vi sett behovet av en
svensk standard utan att det finns något internationell arbete i frågan, har vi startat upp dessa projekt på eget initiativ i arbetsgruppen BST/TK 11 "Byggnadsvibrationer". Under 90-talet har vi utgivit fyra standarder: SS 460 48 60 "Vibration och stöt - Syneförrättning - Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet" SS 460 48 61 "Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader" SS 460 48 66 "Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader" SS-1SO 8569 "Vibration och stöt - Vibrationskänslig elektronisk utrustning - Metod för mätning och rapportering av vibrationsdata i byggnader" I dagarna har ett förslag angående riktvärden för luftstötvåg blivit färdigt och kommer att bli svensk standard under 1996.

« Tillbaka