AKTIV DESIGN - FÖRSTÄRKNING OCH TÄTNING AV BERG - TPL HJULSTA FÖRBIFART STOCKHOLM

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Förbifart Stockholm är E4:ans nya sträckning från söder om Stockholm till norr om Stockholm. Den omfattar 21 km bilväg varav 18 km är i tunnel. Förbifart Stockholm innefattar även 6 st nya trafikplatser där NCC bland annat bygger Trafikplats Hjulsta Norra vid Hästa gård. Kontraktet är totalentreprenad med upp till 21 meter djupa bergschakter för betongtunnlar där NCC står för projekteringen av geoteknik, väg, mark, VA och berg. Bergschakt av två stycken 20-meters bergtunnlar i en färdigprojekterad utförandedel ingår också i entreprenaden. Jordtäcket är ca 5-10 meter vilket betyder att inga berghällar finns i området. Bergmassan i förfrågningsunderlaget (FU) är beskriven från borrhål som delvis ligger utanför bergschakten. Detta har medfört att det finns osäkerheter i bergmassans kvalitet och vattenförande egenskaper. Osäkerheter i bergmassans kvalitet samt höga krav på grundvattenpåverkan har inneburit att utmaningarna i projekteringen har varit att finna sätt att optimera förstärknings- och tätningsinsatserna för att erhålla ett hållbart resultat. Aktiv design har därför använts i projekteringsskedet. Denna artikel beskriver hur kompletterande undersökningar med utgångspunkt från FU har utförts successivt i samband med åtgärder och förberedelser för anläggningsarbetena. Berg-och grundvattenförhållanden följs upp kontinuerligt i byggskedet för att verifiera och eventuellt modifiera designen.

English title: ACTIVE DESIGN – ROCK REINFORCEMENT AND ROCK GROUTING – HJULSTA INTERCHANGE STOCKHOLM BYPASS
Stockholm Bypass is the new location of E4 from the south of Stockholm to the north of Stockholm. It covers 21 km of motorway, of which 18 km is in tunnel. Stockholm bypass also includes 6 new interchanges where NCC is building Trafikplats Hjulsta Norra at Hästa gård. The contract is build and design with rock slopes up to 21 meters which will be excavated for the construction of concrete tunnels. NCC is doing the detail design of geotechnics, road, landscaping, water and drainage, rock excavation and support.Excavation of two 20-meter rock tunnels in a traditional contract is also included.

« Tillbaka