Ådalsbanan, 15 km nya järnvägstunnlar

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ådalsbanan är en 18 mil lång järnvägssträcka från Sundsvall i söder till Långsele i norr.
På grund av banans åldriga plan- och profilstandard och den dåliga bärigheten har
Banverket fått i uppdrag att rusta bansträckningen till en nivå som klarar av att ta emot trafiken från främst Botniabanan i norr. Landskapet är väldigt kuperat vilket gör att det blir mycket tunnlar. Detta gäller i synnerhet delsträckan Härnösand - Veda. Banverket har fått regeringens tillstånd att bygga en ny 21 km lång järnvägssträcka som omfattar sex spårtunnlar med en total längd av elva kilometer. På sträckan byggs även en 770 meter lång bro över Älandsfjärden. På delsträckan Bollstabruk - N Nyland planeras för två nya tunnlar med en sammanlagd längd av 3 100 meter. Krav på aerodynamisk anpassning av tunnlarna har medfört att tunnlarna blir avsevärt större än tunnlarna på angränsande bandelar. Ådalsbanan i sin helhet skall vara klar för trafikering när Botniabanan är klar i sin helhet, vilket enligt prognosen ska ske år 2010. Mitt uppdrag är att vara projektledare för dessa båda nybyggnadssträckor och mitt föredrag i dag kommer att ge en allmän information om projektet, men även beröra de lite annorlunda vägar vi valt att ta vid upphandling och utformningen av entreprenaderna. Vägar vi upplever har varit klart framgångsrika.

« Tillbaka