3D-ANALYS AV STATION KORSVÄGEN – EFFEKT AV FÖRSTÄRKNING VID SVÅRA FÖRHÅLLANDEN

Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Som en del i projekteringsarbetet för station Korsvägen, vilken ingår i den nya tågförbindelsen Västlänken, har en 3D diskontinuumanalys genomförts i syfte att verifiera framtagen layout/design. Stationen ligger i centrala Göteborg, nära Liseberg och Svenska Mässan, och korsar tre svaghetszoner. Den är utformad med mycket stora tunnelspann som vilar på en rad med betongpelare. Itasca Consultants utförde diskontinuumanalyser i finita differensprogrammet 3DEC, främst för att kontrollera storstabiliteten för stationen. Arbetet innefattade en känslighetsanalys med flera initialspänningsfall eftersom det initiala spänningsfältet är en osäkerhetsfaktor. Samtliga analyser visade att taket i en av de centrala uppgångarna var instabilt och en stor kilformation bildades. En kompletterande analys med förstärkning utfördes på stationen, där resultaten visade att förstärkningen kunde stabilisera taket. Utöver att demonstrera skillnaden mellan en förstärkt och oförstärkt modell har samtliga analyser också visat att bergstabiliteten var känslig för initialspänningar, samt att samspelet mellan de sprickgrupper som ingick i modellen och spänningarna var viktigt. Utöver detta hade även svaghetszonerna och stationens geometri stor inverkan på stabiliteten.

English title: 3D-ANALYSIS OF THE KORSVÄGEN STATION – EFFECT OF ROCK REINFORCEMENT IN DIFFICULT CONDITIONS
As part of the design work of the Korsvägen station for the new West Link railway line, a 3D discontinuum analysis has been performed to verify the suggested layout. The station is located in the center of Gothenburg, and passes three weakness zones. It has very large tunnel spans, resting on a row of concrete pillars. Itasca Consultants conducted discontinuum analyses using the distinct element code 3DEC to examine the large-scale stability of the rock mass. The work comprised a sensitivity analysis with several in situ stress fields. Results showed that the roof at the main exit cavern was unstable in which a large wedge formed. A reinforced analysis was made for the station, showing improved conditions and stable rock mass. Aside from demonstrating the differences between non-reinforced versus reinforced models, the analyses showed that the station was sensitive to the initial stress field, and that the combination of initial stress state and joint orientations was important.

« Tillbaka