1000 årsarbeten inom tunneldrivning i Botniabanan åren 2003 och 2006

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2003
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Projektet Botniabanan omfattar byggandet av 190 km ny enkelspårig höghastighetsjärnväg från Nyland i Ådalen till Umeå. Banverket planerar och Botniabanan AB finansierar och bygger järnvägen. Järnvägen dimensioneras för hastigheter upp till 250 km/h och axellaster upp till 30 ton. Byggandet startade år 1999 på en cirka 20 km lång sträcka mellan Örnsköldsvik och Husum. Hittills har anläggningsarbeten utförts i ett tjugotal entreprenader till ett totalt värde om drygt 600 MSEK inom det avsnittet. Banverkets planeringsarbete för sträckan från Nyland i söder till Örnsköldsvik har fått laga kraft. Avsnittet omfattar cirka 80 km järnvägslinje. Tillåtlighet för den drygt 30 km långa sträckan Husum - Nordmaling gavs i slutet av maj och berörda planer har nyligen varit utställda för myndigheter och allmänhet. Byggandet beräknas starta i början av år 2004. Tillåtlighetsbehandlingen av sträckan Nordmaling - Umeå hanteras nu på EU-nivå med anledning av att banan i detta avsitt föreslås passera genom ett Natura 2000-område. Om yttrandet från EU blir positivt och regeringen därefter ger tillåtlighet under 2003 till byggandet av sträckan, så beräknas byggandet kunna starta i början av år 2005. Enligt den tidsplan som fastställdes 2001 skall banan tas i drift hösten år 2008 och den kostnadsberäknades till 10,9 miljarder kr. I beloppet ingår en drygt 10 procentig kostnadsökning på grund av tillämpningen av den nya miljöbalken. Hittills har totalt knappt 15 procent av projektet upparbetas inklusive kostnaderna för Banverkets planering och marklösen. För byggandet är motsvarandeandel andel 8 procent av beräknad byggkostnad. Av totalt 24 km spårtunnel har hittills sprängts 4 km.

« Tillbaka